Vergadering Vogelwerkgroep KNNV/IVN Assen, 5 februari 2020.

 1.     Met een hamerslag heet Hans Dankbaar de aanwezige VWG-leden hartelijk welkom en wenst hen nog een heel goed nieuw jaar.

Aanwezig 28 leden: Aleid Nijhoff, Heleen Medema, Michel Hoekstra, Peter Klomp, Arthur van Ewijk, Hettie Wiekema, Roel Westerhof, Roelof Manting, Gerard Schilte, Jan Klever, Magda de Groot, Henk Blouw, Paul Hitzert, Bert Nijmeijer, Jeannet Spronk, Paul Troost, Nico Rommes (tot de pauze, daarna gaat hij Steenuilen tellen), Hans Dankbaar (technisch voorzitter), Marian Blom (verslaglegging), Martin Morsman (zie ook programmapunt ma de pauze), Wim de Vos, Willem Schuurman, Annelie de Leeuw, Bob Jansen, Bert Kroeze, Rini Geerts-Dekens, Bert Goedhart en Marian Stevens.

Afwezig met kennisgeving 8 leden: Aly Sparreboom, Eeke Deelstra, Els van Dijk, Geke Witter, Gerrit Tangerman, Karla Talens, Jan Biersteker en Hans Asjes.

2.     Nieuwe BMP schema 2020  

Willem Schuurman neemt het nieuwe telschema met de vergadering door. NB. Er zijn enkele kleine wijzigingen op het eerder in concept opgestelde schema. Het schema komt/staat ook op de website.

Er zijn weer 4 MAS-data tellingen; de MAS-punten staan op de veldkaartjes (op de website).

De groepssamenstellingen staan ook op de website. Evenals de namen van diegenen die per gebied de nacontrole doen voordat de verzamelde data definitief naar Sovon worden verstuurd op het eind van het BMP.

Het is Willem gelukt: iedere telgroep loopt in elk gebied 1 a 2 keer, m.u.v. de zondaggroepen die slechts 1 x per 2 weken lopen en dus niet in alle gebieden lopen.

Amerstukken is dit jaar weer in het telschema opgenomen; Nico Rommes laat daarop enig protest horen (‘weer in Amerstukken lopen is niet volgens de afspraak; het zou eenmalig zijn’), maar dat heeft geen effect op het schema: het blijft zoals het er nu ligt.

Met nadruk wordt verzocht om in het telgebied Amerdiepje door te lopen tot aan het diepje en dan van daar terug te steken, want je kunt daar niet doorlopen. Maar dat ‘puntje’ mogen we niet missen.

3.     Introductie van het nieuwe BMP telgebied Loonerdiepje.

Hans Dankbaar loopt met de vergadering de route van het nieuwe telgebied het Loonerdiepje door. We nemen deze route over van de Dr AA telgroep en lopen dezelfde route, voor zover begaanbaar. De route ziet er drassig uit, dus laarzen moeten aan; is vrij lang, maar ook erg mooi. Let op 1 en 2 op het veldkaartje, ook wat betreft de ‘lusjes’ op de route.

Het idee wordt geopperd om – i.v.m. de lengte van de route; zo’n 9 km – de wat grotere telgroepen in tweeën te splitsen en dan elk de helft te lopen: de ene subgroep van De Aanleg in Deurze naar Loon en de andere subgroep van Loon naar Deurze. Dan halfweg iets verzinnen om koffie te drinken en eventueel autosleutels uit te wisselen.

4.     Bijzondere waarnemingen.

1. Heleen Medema toont een foto van een Roodhalsfuut in winterkleed; de foto is genomen op 17 december vorig jaar in de haven van Lauwersoog. Nu, 4 februari j.l. nam ze een foto op diezelfde plek van diezelfde Roodhalsfuut, maar nu was hij al aardig op kleur voor het broedseizoen.

2. Daarna laat Heleen een foto zien van enkele bijna identieke vogeltjes die zitten te rusten op een steiger in de haven van Lauwersoog. De vraag aan de vergadering is ‘wie ziet de verschillen en welke vogels zie je?’ . De ene soort vogel is de Steenloper; de andere soort is………de Paarse Strandloper. Enkele vogelaars weten dit al snel en kunnen daarmee hun kennis van zaken demonstreren.

 5.     Rondvraag/mededelingen

–        Nico Rommes: 15 februari a.s. komt hij met Steenuilen in het RTV Drenthe programma Roeg; kijken dus.

–        Peter Klomp verzorgde weer een minicursus Tuinvogels: 20 deelnemers;vervolgens 12 w.b. de excursie, met assistentie van Willy Boon en Hettie Wiekema.

–        Peter haalt het doorgestuurde mailbericht van Willem van Manen aan over Haviken. In onze telgebieden Kortewegsbos en Geelbroek nemen wij wel Havik(en) waar. In Geelbroek lijkt hij in een bomenrij een nest te hebben. Maar volgens Willem van manen zou dit uitzonderlijk zijn en moeten we eerder denken aan een Ha-nest in het bosje. We moeten overigens zorgvuldig(er) gaan rapporteren over Havik-waarnemingen. M.n. als we een Ha met prooi zien vliegen wil dat niet zeggen dat die Ha dáár broedt, want de Ha heeft lange voedselvluchten. Zo-ook als we een Ha zien met een tak om een nest te maken; dat nest kan wel erg ver weg zijn nog. Dus dan geen respectievelijk code 14 (= voedseltransport) of 9 (=nestbouw), maar code 0 (= wel gezien, maar niet persé dáár een broedgeval). Allerlei verschillende 0-broedcodes in meerdere telgebieden bij elkaar kan dan toch een broedgeval opleveren.

–        Peter noemt dat de Rode Wouw oprukt. Hij doet een oproep om het komend broedseizoen goed op te letten of we deze vogel in onze telgebieden zien. Ook hier eventueel met broedcode 0 noteren (= wel waargenomen, maar geen duidelijke broedindicatie) of ook als losse waarneming doorgeven.

–        Marian Blom: elke actieve vogelteller in gebieden van de Dr AA kan zich bij Staatsbosbeheer als vrijwilliger laten registreren. Voorheen is dat door menigeen al gedaan, maar de laatste jaren is de administratie niet bijgehouden. Registratie geeft: verzekering voor ongevallen tijdens het tellen, SBB-nieuws, uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersavond (en gratis SBB-jasje, maar hier maken wij als tellers eigenlijk geen gebruik van). In de pauze kan iedere aanwezige de lijst die Marian bij zich heeft indien dat gewenst wordt actualiseren. Marian neemt het mee in vervolgcontact met Harry Offringa van SBB.

–        Boer Murk Nijdam uit Wommels staat met zijn broedgebied voor m.n. Grutto’s in de Volkskrant van 3 februari j.l. T.z.t. als hij overlijdt of zijn boerderij van de hand doet wil de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslan (ANF) graag de hoogste bieder zijn. Men wil dan met crowdfunding alle 43 ha verwerven a 7,50 euro per vierkante meter. (zie ook de website van Vroege Vogels, MB)

–        15 februari: Roofvogeldag in Meppel; een aanrader.

–        In Kampsheide is flink gekapt/uitgedund.

–        Peter Klomp maakte een ludiek cryptogram n.a.v. het vertrek van Heleen Medema uit de redactie van de KNNV-nieuwsbrief; door Geke Witter aan alle VWG leden gestuurd.

–        Peter heeft een boek over ‘vogels in Den Haag e.o.’ voor wie daarvoor belangstelling heeft. Nico Rommes neemt het graag mee.

Omdat dit de eerste vergadering is van 2020, wordt er een pauze-drankje aangeboden door de voorzitter. Hulde!

Na de pauze laat Martin Morsman mooie vogel foto’s zien; bij meerdere foto’s is een bijzonder verhaal.

Martin geeft aan dat er verschillende moeilijkheidsgraden zijn w.b. vogelfoto’s maken. Meest gemakkelijk is het bij vogels in gevangenschap/kooi; iets moeilijker is het vanuit een kijkhut; bijna vergelijkbaar daarmee is het vanuit een auto ( = rijdende kijkut) en moeilijkst is de ‘toevalligheidsfotografie = ergens heengaan en dan maar zien welke vogel voor de lens komt.

Een prachtige close-up van de kop van een zwarte Ooievaar – in gevangenschap – kan alleen maar zó laten zien welke kleuren op die kop zitten, omdat je dichtbij kunt komen. Mooi zijn ook de Flamingo’s in het meertje op de grens van Nederland en Duitsland. Daar verblijven 3 soorten Flamingo’s: Europese, Chileense en Caraïbische. Verder zien we prachtige foto’s van vogels in het Lauwersmeer gebied, maar ook de ZeeArenden in ons eigen Diependal, evenals de VisArend; Jan-van-Genten in Schotland; de Middelste Bonte Specht met jong in het Asserbos; Baardmannen in Nieuw Statenzijl. En dan een Roodpootvalk (zie foto’s). Van deze vogel kon op de foto’s de ring worden afgelezen. Daarop is een zoektocht gevolgd waardoor duidelijk werd dat deze nog jonge Roodpootvalk uit Hongarije kwam. Martin schreef over deze Roodpootvalk een artikel in ‘De Takkeling’, jaargang 28 (2020) nummer 1, het blad van de werkgroep Roofvogels.

Verder heeft Martin een fotoserie waaruit je zou kunnen concluderen dat een Blauwe Kiekendief (man) een Torenvalk slaat. Of dit werkelijk gebeurd is kan niet helemaal bevestigd worden – het lijkt een erg grote prooi – , maar de foto’s doen zoiets wel vermoeden.

Tot slot: Obsidentify geeft wat betreft vogels nog erg vaak vreemde reacties op aangeboden foto’s. Wees gewaarschuwd en vertrouw vooralsnog meer op je opgebouwde vaardigheid als vogelaar dan op Obsidentify.

———————————————————————————————-MB————–